بشر را هیچ*گاه فراغت از گزند باد و باران نبوده است. چه آن*هنگام که در پناه غارها می*زیست، چه امروز که نشسته بر برج بابل برساخته به دست خویش، سواد شهرها را رصد می*کند. در آغاز تنها انگیزه و نیروی گریز از ناملایمات طبیعت بود که سنگ بر سنگ نهاد و خشت بر خشت استوار نمود. حالا دیگر بشر با مهار زدن بر قوای طبیعت، چنان بر آن استیلا یافته است که سرپناه*اش نه تنها مامن که گویی هویت اوست. در پناه همین خانه است که جان را آرامش است و تن را آسایش. اما گذر روزگاران چونان زبردست معمار فن*سالار به موازات نیاز آدمی، مسکن و ماوای او را به رنگ زمانه مشاطه کرد. مشاطه*گری زمانه گل و چوب از تن خانه*ها به در کشید و آهن و سنگ خارا به محاذات هم نشاند تا سرپناه آدمی را ابر آسمان، کلاه باشد. اما چیزی در این میانه بود که دامان دگرگونی را گستره*تر از روز پیش می*نمود و آن هیچ نیست جز زمان که گویی همیشه آدمی را کم می*آید. زمان سبب می*شود که بشر امروز در موقعیت*های گوناگون و هر آنجا که نیازش اقتضا می*کند، حتی منزل و ماوای*اش را نیز بی*ریشه بنا کرده و همسفر باد سازد. حالا دیگر انسان امروزی به سبب کشف و شناخت سرزمین*های دور و دست*یازیدن به اقلیم*های بکر و بدیع، به سرپناهی نیازمند است که به طرفه*العینی وی را اسکان دهد. از اینرو دورشدن از هرآنجا و هرآنچه که آدمی را در برابر طبیعت، یار و یاور می*باشد، نیازمند اندیشه*ای دیگر است. تجلی چنین اندیشه*ای ساختن سرپناهی است که در “کانکس”*های امروزی عینیت یافته*است. کانکس* به*عنوان یک سرپناه پیش*ساخته و مهیای استفاده، بهترین نمونه* از ایده*های انسانی است که در مکان*ها و موقعیت*های مختلف، بکار گرفته می*شود. در گستره دشت*ها و جنگل*ها، در میان کوهستان*های سخت و صعب*العبور، بر کرانه دریاها و کویرها و هر آنجا که نشان از تمدن و زندگی شهری را به ندرت می*توان رصد نمود، این کانکس*ها هستند که در قالب بناهای پیش*ساخته آدمیان را در پناه خود، پذیرا می*شوند. بناهایی بی*هیچ نسبت و تعلقی به زمین که می*توان همپای ساکنین*اش به هر جا که سفر می*کنند، همراهشان ساخت. به درستی که چنین امکانی است که این بناهای از پیش مهیا را برای فعالیت*های عمرانی و یا حتی صنعت گردشگری گزین می*کنند. اما در درازای سالیان اخیر با شکل*گیری اولویت*های زیست محیطی و رشد و گسترش دغدغه*هایی از جنس حفظ و حراست از منابع طبیعی، برپاداشتن بناها و ساختمان*هایی که به شوند دلایلی چند در تضاد و تعارض با چرخه طبیعی زیست*بوم*هاست، جای خود را به بهره گرفتن از بناهای پیش*ساخته همچون کانکس*ها سپرده*اند. چرا که با قراردادن این واحدهای پیش*ساخته به عنوان الگوی ساخت و ساز، دیگر نیازی به کاویدن زمین و تهی کردن منابع طبیعی به بهانه به جلو راندن چرخ تمدن و صنعت نیست. شاید از این رهگذر، از یک سو فراخ*منزل آدمی که همانا زمین است حفظ شود و از دیگر سو منزل و ماوای هر کدام از آدمیان، قامت استوار کند.
در پایان پیشنهاد می گردد جهت کسب اطلاع راجع به انواع و ابعاد کانکس ها و محصولات پوریا کانتین بین الملل و آشنایی بیشتر با انواع کانکس ها به نشانی وب سایت pouriaci.com مراجعه نمایید.